.

 1. Promocja „Black Week” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich nieprzecenionych produktów w kategoriach: bombki jednokolorowe, bombki zdobione, bombki figurki, dostępnych w sklepie internetowym na stronie www.decorguru.pl
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 20% (Korzyść)ć na produkty objęte Promocją po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym na stronie www.decorguru.pl
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu produktów objętych Promocją na dowolną kwotę. Zniżka naliczana jest Uczestnikowi Promocji po wpisaniu kodu: „Bombka2020”.
 4. Promocja trwa w dniach: od 27.11.2020 do 06.12.2020 r.
 5. Organizatorem promocji jest HURTOWNIA PRIMA SP. Z O.O. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sokola 30, 64-920 Piła) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, NIP 764-266-97-25, REGON 362028245, adres poczty elektronicznej: sklep@decorugur.pl.
 6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego www.decorguru.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją na dowolną kwotę („Uczestnik Promocji”).
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunki określone w niniejszym regulaminie.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Uprawnienie do zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym www.decorguru.pl obejmuje wyłącznie prawo do zwrotu jednocześnie wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 10. Produkty przecenione nie są objęte są promocją.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją.
 14. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 15. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i informacji o plikach cookies.
 16. Treść niniejszego regulaminu jest na stronie internetowej www.decorguru.pl.
 17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2020 roku. Piła, dnia 24 listopada 2020 r